Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Krystian Kuraś

Krystian Kuraś

Radny

Okręg: 6, zdobyte głosy: 62, przynależność: KWW CZAS NA ZMIANY

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji stała I/4/2018 członek
Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza stała I/5/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-11-19 Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-11-19 Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-11-19 Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-11-19 Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie powołania Komisji Potrzeb Społecznych Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-11-19 Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Kołczyglowy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kołczygłowy Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-12-03 10:12:17 Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/342/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-03 10:17:36 Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/343/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2019 r. II Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-03 10:23:05 Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/345/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w spawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kołczygłowy na 2019 r. II Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-03 10:27:04 Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/346/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej na 2019 r II Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-03 Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/344/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. II Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:22:33 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołczygłowy na 2018 r. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:27:48 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:38:20 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:12:19 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołczygłowy na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:30:46 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Kołczygłowy. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:32:57 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2019. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:35:28 Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kołczygłowy na rok 2019. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:37:25 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kołczygłowy. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:40:32 Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kołczygłowy na lata 2019 – 2023. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:43:26 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:45:49 Podjęcie Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kołczygłowy. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:50:30 Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:53:33 Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:55:36 Podjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:16:07 Autopoprawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy na 2018 r III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:25:36 Autopoprawka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:03:31 Autopoprawka w sprawie uchwalienia budżetu gminy Kołczygłowy na 2019r III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:30:26 Autopoprawka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 12:36:38 Zmiana porządku obrad III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 12:41:17 Uchylenie uchwały nr III/25/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"" III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 12:43:45 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"" III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 12:38:26 Przyjęcie zmienionego porządku obrad III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:23:28 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:27:59 Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:30:05 Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2019”. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:32:59 Podjęcie Uchwały w sprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na budowie nowych i modernizacji istniejących źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:35:44 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Kołczygłowy IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:38:51 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Łubno. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:40:55 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Barkocin. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:42:46 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Barnowiec. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:44:37 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Barnowo. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:46:27 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Darżkowo. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:00:45 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwom Gałąźnia Wielka i Gałąźnia Mała. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:02:56 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kołczygłówki. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:04:48 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Łobzowo. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:06:51 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Łubno. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:08:44 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Podgórze. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:10:41 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Radusz. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:12:24 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Wądół. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:14:19 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Wierszyno. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:16:10 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Witanowo. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:21:36 Podjęcie Uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:23:35 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:25:40 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Potrzeb Społecznych. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:27:46 Podjęcie Uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 08:45:36 Autopoprawka do projektu uchwały Nr VI/59/2019 VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 08:54:36 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 09:00:53 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy. VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 09:05:33 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/57/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego Komisj Rewizyjnej VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 09:12:27 Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 09:18:08 Podjęcie Uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-30 10:11:18 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy na 2019 r. XII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-30 10:26:21 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038. XII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-30 11:05:34 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2020 r. XII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-30 11:12:37 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołczygłowy na 2020 rok XII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-30 11:15:18 Podjęcie Uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kołczygłowy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-30 10:23:27 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kołczygłowy XII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-01-24 10:24:08 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy na 2020 r. XIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-01-24 10:32:31 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu alkomatu dla Posterunku Policji w Kołczygłowach XIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-01-24 10:38:41 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za