Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Marek Koska

Marek Koska

Radny

Okręg: 5, zdobyte głosy: 65, przynależność: KWW CZAS NA ZMIANY

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza stała I/5/2018 przewodniczący
Komisja Rolnictwa, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska stała I/6/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-11-19 Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-11-19 Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-11-19 Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-11-19 Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie powołania Komisji Potrzeb Społecznych Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-11-19 Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Kołczyglowy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kołczygłowy Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-12-03 10:12:17 Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/342/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-03 10:17:36 Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/343/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2019 r. II Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-03 10:23:05 Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/345/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w spawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kołczygłowy na 2019 r. II Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-03 10:27:04 Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/346/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej na 2019 r II Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-03 Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/344/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. II Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:22:33 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołczygłowy na 2018 r. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:27:48 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:38:20 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:12:19 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołczygłowy na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:30:46 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Kołczygłowy. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:32:57 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2019. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:35:28 Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kołczygłowy na rok 2019. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:37:25 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kołczygłowy. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:40:32 Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kołczygłowy na lata 2019 – 2023. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:43:26 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:45:49 Podjęcie Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kołczygłowy. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:50:30 Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:53:33 Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:55:36 Podjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:16:07 Autopoprawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy na 2018 r III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:25:36 Autopoprawka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:03:31 Autopoprawka w sprawie uchwalienia budżetu gminy Kołczygłowy na 2019r III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:30:26 Autopoprawka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 12:36:38 Zmiana porządku obrad III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 12:41:17 Uchylenie uchwały nr III/25/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"" III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 12:43:45 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"" III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 12:38:26 Przyjęcie zmienionego porządku obrad III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:23:28 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:27:59 Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:30:05 Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2019”. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:32:59 Podjęcie Uchwały w sprawie wspólnej realizacji w ramach partnerstwa zadania polegającego na budowie nowych i modernizacji istniejących źródeł ciepła w obiektach użyteczności publicznej na terenie Powiatu Bytowskiego. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:35:44 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Kołczygłowy IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:38:51 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Łubno. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:40:55 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Barkocin. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:42:46 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Barnowiec. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:44:37 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Barnowo. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 10:46:27 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Darżkowo. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:00:45 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwom Gałąźnia Wielka i Gałąźnia Mała. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:02:56 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Kołczygłówki. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:04:48 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Łobzowo. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:06:51 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Łubno. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:08:44 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Podgórze. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:10:41 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Radusz. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:12:24 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Wądół. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:14:19 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Wierszyno. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:16:10 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutu sołectwu Witanowo. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:21:36 Podjęcie Uchwały w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:23:35 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:25:40 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Potrzeb Społecznych. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-02-20 11:27:46 Podjęcie Uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli doraźnej w Gminnym Ośrodku Kultury w Kołczygłowach. IV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 08:45:36 Autopoprawka do projektu uchwały Nr VI/59/2019 VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 08:54:36 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 09:00:53 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy. VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 09:05:33 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/57/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego Komisj Rewizyjnej VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 09:12:27 Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 09:18:08 Podjęcie Uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 10:52:31 Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kołczygłowy wotum zaufania. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 11:15:16 Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kołczygłowy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za rok 2018. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 11:32:36 Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołczygłowy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 11:43:17 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 11:47:06 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 11:49:44 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kołczygłowy w drodze bezprzetargowej VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 11:53:56 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Łubno. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:11:41 . Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:15:58 Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:20:29 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach wspólnej realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Łubno – Nowe Huty” w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych oraz innych przedsięwzięć drogowych. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:23:08 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:25:15 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:27:34 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:29:40 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:35:24 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/325/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny jego sprzedaży VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:43:56 Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 10:43:00 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołczygłowy na 2019 r. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 10:45:19 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 10:51:14 Podjęcie Uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 10:55:12 Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Kołczygłowy. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:01:28 Podjęcie Uchwały w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Kołczygłowy. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:03:35 Podjęcie Uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:05:40 Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:07:55 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku położonego w Kołczygłowach przy ul. Słupskiej 24 na okres powyżej 3 lat. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:12:52 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołczygłowy. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:15:45 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/49/2019 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:18:27 Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/88/2019 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 5 sierpnia 209 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:20:59 Podjęcie Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:29:28 Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2019 r., o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 10:14:02 zmiaa porządku obrad IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 10:17:19 Zmiana porządku obrad IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-10-28 10:17:29 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy na rok 2019. X Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-10-28 10:19:57 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. X Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-10-28 10:21:52 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia woli współpracy Gminy Kołczygłowy z Powiatem Bytowskim w zakresie Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) X Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-10-28 10:23:55 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kołczygłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”. X Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-10-28 10:29:53 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych lub w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. X Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-10-28 10:32:17 Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Kołczygłowy działki oznaczonej nr 17/41 położonej w obrębie ewidencyjnym Gałąźnia Mała X Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-10-28 10:53:47 Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na 2020 rok. X Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-10-28 10:58:04 Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2020 r. X Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-10-28 11:09:52 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 r. X Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-10-28 11:12:48 Podjęcie Uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kołczygłowy na 2020 r. X Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-10-28 11:15:22 Podjęcie Uchwały w sprawie opłaty targowej na 2020 r. X Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-10-28 10:13:27 Autopoprawka do projektu uchwały Nr X/104/2019 X Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:14:34 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołczygłowy na 2019 r. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:16:59 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:21:20 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:34:27 Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kołczygłowy na rok 2020 XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:37:36 Podjęcie Uchwały w sprawie nadania nazw istniejącym pomnikom przyrody na terenie gminy Kołczygłowy XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:39:32 Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kołczygłowy na lata 2020 – 2023. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:50:58 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Barkocin Łobzowo w gminie Kołczygłowy XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:54:34 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kołczygłowy. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 11:17:03 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 11:19:02 Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kołczygłowy do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 11:21:19 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku położonego w Kołczygłowach przy ul. Słupskiej 34 na okres powyżej 3 lat. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 11:23:37 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kołczygłowy w drodze bezprzetargowej. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 11:26:34 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/109/2019 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Kołczygłowy działki oznaczonej nr 17/41 położonej w obrębie ewidencyjnym Gałąźnia Mała. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-30 10:11:18 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy na 2019 r. XII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-30 10:26:21 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038. XII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-30 11:05:34 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Kołczygłowy na 2020 r. XII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-30 11:12:37 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołczygłowy na 2020 rok XII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-30 11:15:18 Podjęcie Uchwały w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Kołczygłowy oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. XII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-30 10:23:27 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie Uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kołczygłowy XII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-01-24 10:24:08 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy na 2020 r. XIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-01-24 10:32:31 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia woli przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu alkomatu dla Posterunku Policji w Kołczygłowach XIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-01-24 10:38:41 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-03-23 10:28:23 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. XIV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-03-23 10:31:08 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kołczygłowy XIV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-03-23 10:34:08 Podjęcie Uchwały w sprawie w sprawie niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych XIV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-03-23 10:36:08 Podjęcie Uchwały sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kołczygłowy na rok 2020”. XIV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-03-23 10:38:53 Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XIII/134/2020 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. XIV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-03-23 10:40:27 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg XIV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-03-23 10:42:46 Podjęcie Uchwały w sprawie podjęcia współdziałania i utworzenia partnerstwa w celu realizacji projektu na rzecz środowiska osób starszych, niesamodzielnych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Poddziałania 6.2.2 Rozwój Usług Społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. XIV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-03-23 10:44:46 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy. XIV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-05-28 11:14:07 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. XV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-05-28 11:16:34 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kołczygłowy. XV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-05-28 11:23:36 Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. XV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-05-28 11:25:54 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Kołczygłowy. XV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-05-28 11:27:51 Podjęcie Uchwały sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy. XV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-05-28 11:30:28 Podjęcie Uchwały w sprawie w ustalenia przebiegu dróg zaliczonych do kategorii dróg gminnych na terenie gminy Kołczygłowy XV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-05-28 11:34:14 Podjęcie Uchwały w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu opłat za centralne ogrzewanie w wynajmowanych lokalach użytkowych stanowiących zasób gminy w związku z ograniczeniami w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. XV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-05-28 11:38:13 Podjęcie Uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej przedsiębiorców związanych z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-05-28 11:43:44 Podjęcie Uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 XV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-05-28 11:45:42 Podjęcie Uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji w przedmiocie przyjęcia przez Radę Gminy Kołczygłowy Uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem. XV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-05-28 11:47:35 Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia poparcia idei odbudowy i reaktywacji linii kolejowej 212 na trasie Korzybie – Bytów i przywrócenia połączeń pasażerskich i towarowych na tym odcinku XV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-08-17 10:15:39 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. XVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-08-17 10:22:45 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr IV/49/2019 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. XVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-08-17 10:27:08 Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr XVI/160/2020 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia ulicy Wąskiej w miejscowości Kołczygłowy. XVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-08-17 10:29:19 Podjęcie Uchwały w sprawie nadania nazwy ulica Wąska w miejscowości Kołczygłowy. XVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-08-17 10:32:12 Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XV/149/2020 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu opłat za centralne ogrzewanie w wynajmowanych lokalach użytkowych stanowiących zasób gminy w związku z ograniczeniami w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii. XVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-08-17 10:36:06 Podjęcie Uchwały w sprawie umorzenia należności o charakterze cywilnoprawnym z tytułu opłat za centralne ogrzewanie w wynajmowanych lokalach użytkowych stanowiących zasób gminy w związku z ograniczeniami w prowadzeniu przez nich działalności gospodarczej z uwagi na ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. XVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-08-17 10:41:26 Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kołczygłowy. XVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-08-17 10:48:40 Podjęcie Uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. XVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-08-17 10:56:15 Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. XVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-08-17 10:58:36 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy. XVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-08-17 10:52:26 Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. XVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:13:16 Przyjęcie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za I półrocze 2020 r. oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej. XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:17:23 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy na 2020 r. XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:19:14 Podjęcie Uchwały w sprawie zaliczenia dróg o znaczeniu lokalnym do kategorii dróg gminnych. XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:21:42 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Barnowiec. XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:24:20 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Radusz. XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:55:10 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kołczygłowy. XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:57:41 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy. XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:59:37 Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu turystyczno-rekreacyjnego „Barkocin II” w części obrębu geodezyjnego Barkocin w gminie Kołczygłowy. XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 11:01:28 Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Barnowo w części obrębu geodezyjnego Barnowo w gminie Kołczygłowy. XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:26:08 Nieuwzględnienie uwagi nr 1 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:27:25 Nieuwzględnienie uwagi nr 2 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:28:37 Nieuwzględnienie uwagi nr 3 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:29:41 Nieuwzględnienie uwagi nr 4 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:30:51 Nieuwzględnienie uwagi nr 5 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:32:03 Nieuwzględnienie uwagi nr 6 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:33:01 Nieuwzględnienie uwagi nr 7 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:34:06 Nieuwzględnienie uwagi nr 8 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:35:00 Nieuwzględnienie uwagi nr 9 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:36:15 Nieuwzględnienie uwagi nr 10 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:37:34 Nieuwzględnienie uwagi nr 11 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:38:48 Nieuwzględnienie uwagi nr 12 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:39:52 Nieuwzględnienie uwagi nr 13 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:40:49 Nieuwzględnienie uwagi nr 14 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:41:40 Nieuwzględnienie uwagi nr 15 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:42:41 Nieuwzględnienie uwagi nr 16 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:44:04 Nieuwzględnienie uwagi nr 17 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:45:06 Nieuwzględnienie uwagi nr 18 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:46:16 Nieuwzględnienie uwagi nr 19 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:47:12 Nieuwzględnienie uwagi nr 20 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:48:39 Nieuwzględnienie uwagi nr 21 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:49:42 Nieuwzględnienie uwagi nr 22 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:50:44 Nieuwzględnienie uwagi nr 23 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-09-29 10:51:50 Nieuwzględnienie uwagi nr 24 ( załącznika nr 4 do projektu zmiany studium) XVIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-11-12 10:08:12 Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-12 10:09:41 Przyjęcie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Kołczygłowy za rok 2019/2020. XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-12 10:16:51 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy na rok 2020. XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-12 10:19:32 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-12 10:21:45 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Kołczygłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-12 10:28:10 Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na 2021 rok. XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-12 10:30:18 Podjęcie Uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2021 r. XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-12 10:42:35 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 r. XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-12 10:44:52 Podjęcie Uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kołczygłowy na 2021 r. XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-12 10:46:59 Podjęcie Uchwały w sprawie opłaty targowej na 2021 r. XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-12 10:49:14 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Barnowo. XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-12 10:52:20 Podjęcie Uchwały w sprawie zamiany nieruchomości. XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-12 10:55:06 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kołczygłowy w drodze bezprzetargowej. XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-12 10:57:10 Podjęcie Uchwały w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Kołczygłowy działki oznaczonej nr 163/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Kołczygłowy. XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-12 11:00:14 Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego a zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu " XIX Sesja Rady Gminy za
2020-11-12 11:01:50 Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji. XIX Sesja Rady Gminy za
2020-12-29 10:11:42 Przyjęcie porządku obrad XXI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-12-29 10:20:01 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 r. XXI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-12-29 10:26:58 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy XXI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-12-29 10:28:45 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. XXI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-12-29 10:31:15 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach wspólnej realizacji zadania „Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino – Kołczygłowy”. XXI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-12-29 10:33:36 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy. XXI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-12-29 10:35:59 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy. XXI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-12-29 10:42:47 Podjęcie Uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Kołczygłowy za wybitne osiągnięcia sportowe dla mieszkańców Gminy Kołczygłowy. XXI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-12-29 10:57:26 Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy XXI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-12-29 11:01:17 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej. XXI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-12-29 11:35:17 Autopoprawka do projektu uchwały budżetowej na 2021 r. XXI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-12-29 11:50:44 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kołczygłowy na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji zabytków. XXI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-12-29 11:42:46 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołczygłowy na 2021 rok. XXI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-12-29 10:17:17 Autopoprawka do uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy XXI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2020-12-29 10:24:39 autopoprawka do uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy XXI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:09:44 Przyjęcie Protokołu z poprzedniej sesji. XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:11:04 Przyjęcie Sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:12:16 Przyjęcie Sprawozdania z realizacji rocznego programu współpracy gminy Kołczygłowy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2020. XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:16:26 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy na 2021 r. XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:19:55 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy. XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:21:37 Nieuwzględnienie uwagi nr 1 ( załącznika nr 2 do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy) XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:22:37 Nieuwzględnienie uwagi nr 2 ( załącznika nr 2 do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:23:41 Nieuwzględnienie uwagi nr 3 ( załącznika nr 2 do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy) XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:24:27 Nieuwzględnienie uwagi nr 4 ( załącznika nr 2 do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy) XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:25:37 Nieuwzględnienie uwagi nr 5 ( załącznika nr 2 do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy) XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:26:28 Nieuwzględnienie uwagi nr 6 ( załącznika nr 2 do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy) XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:27:20 Nieuwzględnienie uwagi nr 7 ( załącznika nr 2 do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy) XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:28:24 Nieuwzględnienie uwagi nr 8 ( załącznika nr 2 do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy) XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:54:49 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Kołczygłowy. XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:57:36 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Kołczygłówki. XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 10:59:58 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Gałąźnia Wielka. XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 11:04:59 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych. XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 11:08:48 Podjęcie Uchwały zmieniającej Uchwałę nr XXI/205/2020 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021. XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 11:11:42 Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 11:13:59 Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr XXI/209/2020 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie regulaminu przyznawania nagród Wójta Gminy Kołczygłowy za wybitne osiągnięcia sportowe dla mieszkańców Gminy Kołczygłowy. XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-02-22 11:15:58 Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji XXII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 10:09:12 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za rok 2020. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 10:10:25 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Kołczygłowach za rok 2020. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 10:11:55 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej za rok 2020. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 10:18:03 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w roku 2020. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 10:21:25 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w roku 2020. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 10:26:12 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej w roku 2020. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 10:30:55 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Rolnictwa, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska w roku 2020. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 10:36:25 Przyjęcie Sprawozdania z działalności Komisji Potrzeb Społecznych w roku 2020. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 10:45:30 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2021 rok. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 10:48:58 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 10:51:58 Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 10:54:47 Podjęcie Uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 10:56:45 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kołczygłowy na rok 2021” XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 10:58:35 Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Kołczygłowy na lata 2021-2024" XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 11:00:45 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Kołczygłowy. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 11:03:04 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiącej mienie komunalne gminy Kołczygłowy. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 11:04:52 Podjęcie Uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 5 stycznia 2021 r. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 11:06:41 Podjęcie Uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 20 lutego 2021 r. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-03-29 11:08:31 Podjęcie Uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia petycji z dnia 2 marca 2021 r. XXIII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-04-26 10:17:25 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej gminy na 2021 r. XXIV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-04-26 10:20:46 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Kołczygłowy. XXIV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-04-26 10:23:15 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy Kołczygłowy położonych w miejscowości Wierszyno. XXIV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-04-26 10:26:03 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kołczygłowy w drodze bezprzetargowej. XXIV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-04-26 10:28:20 Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kołczygłowy do realizacji projektu „Dostępna Szkoła -innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia” XXIV Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:18:57 Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XXV/224/2021 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:12:45 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy na 2021 r. XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:16:00 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:20:47 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kołczygłowy. XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:58:22 Podjęcie Uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Jezierze w części obrębu geodezyjnego Radusz w gminie Kołczygłowy. XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:22:18 Nieuwzględnienie uwagi nr 1 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Jezierze w części obrębu geodezyjnego Radusz w gminie Kołczygłowy. XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:23:38 Nieuwzględnienie uwagi nr 2 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Jezierze w części obrębu geodezyjnego Radusz w gminie Kołczygłowy. XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:25:49 Nieuwzględnienie uwagi nr 3 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Jezierze w części obrębu geodezyjnego Radusz w gminie Kołczygłowy. XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:26:48 Nieuwzględnienie uwagi nr 4 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Jezierze w części obrębu geodezyjnego Radusz w gminie Kołczygłowy. XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:27:38 Nieuwzględnienie uwagi nr 5 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Jezierze w części obrębu geodezyjnego Radusz w gminie Kołczygłowy. XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:28:37 Nieuwzględnienie uwagi nr 6 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Jezierze w części obrębu geodezyjnego Radusz w gminie Kołczygłowy. XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:29:33 Nieuwzględnienie uwagi nr 7 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Jezierze w części obrębu geodezyjnego Radusz w gminie Kołczygłowy. XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:30:36 Nieuwzględnienie uwagi nr 8 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Jezierze w części obrębu geodezyjnego Radusz w gminie Kołczygłowy. XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:31:29 Nieuwzględnienie uwagi nr 9 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Jezierze w części obrębu geodezyjnego Radusz w gminie Kołczygłowy. XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:32:29 Nieuwzględnienie uwagi nr 10 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Jezierze w części obrębu geodezyjnego Radusz w gminie Kołczygłowy. XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2021-09-24 10:33:27 Nieuwzględnienie uwagi nr 11 do Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Jezierze w części obrębu geodezyjnego Radusz w gminie Kołczygłowy. XXVII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za