Profil Radnego

Informacje na temat Radnego.

Ilona Bibik

Ilona Bibik

Radny

Okręg: 2, zdobyte głosy: 68, przynależność: KWW CZAS NA ZMIANY

Status: powołany - 19.11.2018

Nazwa komisji Rodzaj Uchwała Funkcja
Komisja Rewizyjna stała I/3/2018 członek
Komisja Ekonomiczno-Gospodarcza stała I/5/2018 członek
Numer Temat Rodzaj Data wpływu Data odpowiedzi
Data Przedmiot głosowania Sesja Głos
2018-11-19 Uchwała Nr I/3/2018 Rady Gminy Kołczygłowy w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-11-19 Uchwała Nr I/4/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-11-19 Uchwała Nr I/5/2018 w sprawie powołania Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-11-19 Uchwała Nr I/6/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa, Gospodarki Terenami i Ochrony Środowiska Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-11-19 Uchwała Nr I/7/2018 w sprawie powołania Komisji Potrzeb Społecznych Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-11-19 Uchwała Nr I/8/2018 Rady Gminy Kołczyglowy w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Kołczygłowy Pirerwsza sesja nowo wybranych radnych gminy za
2018-12-03 10:12:17 Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/342/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Kołczygłowy na 2019 rok. II Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-03 10:17:36 Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/343/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia średniej ceny skupu żyta dla celu naliczenia podatku rolnego na 2019 r. II Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-03 10:23:05 Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/345/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w spawie opłaty od posiadania psów na terenie Gminy Kołczygłowy na 2019 r. II Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-03 10:27:04 Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/346/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie opłaty targowej na 2019 r II Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-03 Podjęcie Uchwały w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIV/344/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 r. II Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:22:33 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołczygłowy na 2018 r. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:27:48 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:38:20 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:12:19 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kołczygłowy na 2019 rok. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:30:46 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia zasad przyznawania i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Kołczygłowy. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:32:57 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na rok 2019. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:35:28 Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kołczygłowy na rok 2019. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:37:25 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kołczygłowy. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:40:32 Podjęcie Uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kołczygłowy na lata 2019 – 2023. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:43:26 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:45:49 Podjęcie Uchwały w sprawie nadania nazwy ulicom w miejscowości Kołczygłowy. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:50:30 Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:53:33 Podjęcie Uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:55:36 Podjęcie Uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:16:07 Autopoprawka w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kołczygłowy na 2018 r III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:25:36 Autopoprawka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 11:03:31 Autopoprawka w sprawie uchwalienia budżetu gminy Kołczygłowy na 2019r III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 10:30:26 Autopoprawka w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kołczygłowy III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 12:36:38 Zmiana porządku obrad III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 12:41:17 Uchylenie uchwały nr III/25/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"" III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 12:43:45 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023"" III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2018-12-20 12:38:26 Przyjęcie zmienionego porządku obrad III Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-04-25 10:18:30 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kołczygłowy oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Kołczygłowy. V Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-04-25 10:25:12 Podjęcie Uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Kołczygłowy V Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-04-25 10:37:02 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy. V Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-04-25 10:45:38 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Kołczygłowy. V Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-04-25 10:48:32 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. V Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-04-25 10:50:40 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Ekonomiczno-Gospodarczej V Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 08:45:36 Autopoprawka do projektu uchwały Nr VI/59/2019 VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 08:54:36 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 09:00:53 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy. VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 09:05:33 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr V/57/2019 w sprawie zmiany składu osobowego Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego Komisj Rewizyjnej VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 09:12:27 Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-05-17 09:18:08 Podjęcie Uchwały w sprawie przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kołczygłowach VI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 10:52:31 Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Kołczygłowy wotum zaufania. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 11:15:16 Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kołczygłowy za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kołczygłowy za rok 2018. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 11:32:36 Podjęcie Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kołczygłowy z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 11:43:17 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 r. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 11:47:06 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 11:49:44 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kołczygłowy w drodze bezprzetargowej VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 11:53:56 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość położona w miejscowości Łubno. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:11:41 . Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:15:58 Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:20:29 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Bytowskiemu w ramach wspólnej realizacji zadania „Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego poprzez przebudowę drogi powiatowej nr 1724G na odcinku Łubno – Nowe Huty” w ramach Programu Fundusz Dróg Samorządowych oraz innych przedsięwzięć drogowych. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:23:08 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:25:15 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:27:34 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:29:40 Podjęcie Uchwały w sprawie obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kołczygłowy VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:35:24 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXI/325/2018 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego na rzecz dotychczasowego najemcy oraz wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny jego sprzedaży VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-06-25 12:43:56 Podjęcie Uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości. VII Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 10:43:00 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołczygłowy na 2019 r. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 10:45:19 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 10:51:14 Podjęcie Uchwały w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 10:55:12 Podjęcie Uchwały w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących niepubliczne żłobki lub kluby dziecięce oraz zatrudniających dziennych opiekunów na terenie Gminy Kołczygłowy. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:01:28 Podjęcie Uchwały w sprawie pomników przyrody na terenie gminy Kołczygłowy. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:03:35 Podjęcie Uchwały w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:05:40 Podjęcie Uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:07:55 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku położonego w Kołczygłowach przy ul. Słupskiej 24 na okres powyżej 3 lat. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:12:52 Podjęcie Uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu dla nauczycieli określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania nagród dla nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Kołczygłowy. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:15:45 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr IV/49/2019 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:18:27 Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia Uchwały nr VIII/88/2019 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 5 sierpnia 209 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:20:59 Podjęcie Uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych. IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 11:29:28 Podjęcie Uchwały w sprawie rozpatrzenia informacji Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych właściwego w sprawach rozpoznawanych przez Regionalną Komisję Orzekającą w Sprawach o Naruszenie Dyscypliny Finansów Publicznych przy Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 7 sierpnia 2019 r., o ujawnionych okolicznościach, wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 10:14:02 zmiaa porządku obrad IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-09-30 10:17:19 Zmiana porządku obrad IX Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:14:34 Podjęcie Uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Kołczygłowy na 2019 r. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:16:59 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:21:20 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:34:27 Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Kołczygłowy na rok 2020 XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:37:36 Podjęcie Uchwały w sprawie nadania nazw istniejącym pomnikom przyrody na terenie gminy Kołczygłowy XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:39:32 Podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Kołczygłowy na lata 2020 – 2023. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:50:58 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Barkocin Łobzowo w gminie Kołczygłowy XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 10:54:34 Podjęcie Uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Kołczygłowy. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 11:17:03 Podjęcie Uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 11:19:02 Podjęcie Uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Kołczygłowy do realizacji programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 11:21:19 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego znajdującego się na parterze budynku położonego w Kołczygłowach przy ul. Słupskiej 34 na okres powyżej 3 lat. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 11:23:37 Podjęcie Uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Kołczygłowy w drodze bezprzetargowej. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za
2019-12-13 11:26:34 Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr X/109/2019 Rady Gminy Kołczygłowy z dnia 28 października 2019 r. w sprawie nabycia na mienie komunalne Gminy Kołczygłowy działki oznaczonej nr 17/41 położonej w obrębie ewidencyjnym Gałąźnia Mała. XI Sesja Rady Gminy Kołczygłowy za